Sist vedtatt på årsmøtet 26. februar 2011

§ 1. Ferdsel og opphold
All ferdsel og opphold i og bruk av Sauda Motorbåtforenings (SMBF) småbåthavn skal skje i
henhold til det til en hver tid gjeldene havnereglement for Sauda Havnevesen.

§ 2. Ansiennitet, fortøyningsplass, utrigger og plass i naust
Ledig fortøyningsplass, utrigger tildeles medlemmer etter ansiennitet regnet fra dato for innmeldelse.
Ledig naustplass tildeles medlemmer etter ansiennitet regnet fra dato det er tildelt fortøyningsplass/ uterigger i havna.

Medlemmer innmeldt i SMBF før 17.2. 1995 – og som pr årsskiftet 2010/2011 benytter retten til naustplass uten at de har fortøyningsplass i båthavna – får fremdeles beholde den særskilte retten til naustplass.

Medlemmet kan kun benytte ansienniteten sin for en båt. Dersom det er flere eiere av en båt,
avgjør eierne selv hvilken av eierne sin ansiennitet som skal benyttes. De andre eierne opparbeider seg ikke ansiennitet i havnen.

Ved søknad om plass og ved kjøp av ny båt, utfylles og innsendes standard skjema til styret så snart som mulig.

Ved salg av båt skal skriftlig melding sendes styret snarest mulig.

Medlemmer som har utrigger må søke om eventuell endring av bredde på plassen. Forandring av bredde kan kun gjennomføres etter godkjenning av styret og i samråd med havnesjefen.

§ 3. Utriggere
Det skal innbetales et depositum fastsatt av styret. Størrelsen på depositumet fastsettes med
utgangspunkt i dagens nypris tillagt transportkostnader/utlegging m.v. Depositumet som innbetales for ”båtplass med utriggere”, nedskrives med 5 % hvert år inntil beløpet er nedskrevet til 50 % av innbetalt beløp.
Dersom et medlem ønsker å stille plassen til disposisjon for SMBF igjen, tilbakebetales den
innestående restverdi.
Medlemmet er ansvarlig for ettersyn og ordinært lett vedlikehold av uteriggere. Eventuelle
skader og behov for større vedlikehold, skal straks meldes til havnesjefen.

§ 4. Fortøyningsplass og naustplass
Et medlem kan ikke overlate sin fortøynings- eller naustplass til andre. Båtplass / medlemskap kan overdras til ektemake / samboer.
Et medlem som ikke har båt i en periode, skal hvert år skriftlig orientere styret om dette. Medlemmet beholder fortøyningsplassen i inntil 2 år. Styret kan utvide perioden dersom spesielle momenter tilsier dette. Styret disponerer plassen i perioden medlemmet selv ikke benytter den.
Båter som ikke er i aktiv bruk kan stå i naustet eller på oppstillingsplass i inntil 2 år. Medlemmet skal hvert år skriftlig orientere styret om dette. Styret kan utvide perioden dersom spesielle momenter tilsier dette.

§ 5. Opptak og sjøsetting av båter, fortøyning m.v.
Alle båteigere har plikt til å holde fortøyninger og fendere etter til enhver tid gjeldene fortøyningsinstruks. Om høsten skal blåser, tauverk på utriggere m.v. fjernes. Dersom dette ikke er utført, fjernes dette for medlemmets regning.
Tidsrom for opptak og sjøsetting fastsettes av styret. Eventuelt andre tider avtales med havneleder/vaktmann.

§ 6. Organisering av båtplassene
Styret skal sørge for at havnen er organisert slik at den fungerer sikkert og hensiktmessig for medlemmene. Styret kan ut fra endringer i båtenes størrelse, plassering av utriggere eller andre forhold omfordele båtplassene. Større endringer skal fortrinnsvis utføres om våren i forbindelse med utlegg av utriggere.

§ 7. Plassering av båter i naust og på oppstillingsplasser
Stuerene bestemmer plassering av båter og utstyr på vegne av styret.
Enhver hensetting av båter eller utstyr skal skje etter anvisning av stuerene. Brudd på dette kan føre til fjerning og anmeldelse.
Medlemmenes båttraller og utstyr kan lagres i naust om sommeren. Styret angir hvor.
Alt utstyr og alle båter skal være identifiserbare.

§ 8. Stuere og hjelpemenn
Styret skal inngå avtale med minst 4 medlemmer som er villige til å være stuere. I tillegg skal styret inngå avtale med minst 6 medlemmer som er villige til å være hjelpemenn. Ved valg av hjelpemenn, skal styret og ta hensyn til at på høsten og våren er det aktivitet i havnen også om helgene.
Stuerene er ansvarlig for kjøring av krane og truck ved opptak og sjøsetting samt stuing av båter i naust og på oppstillingsplasser. Hjelpemenn skal bistå medlemmene når de har behov for personell til kjøring av krane eller truck når stuere ikke er tilstede.
Liste over stuere og hjelpemenn skal henges opp på oppslagtavlen.

§ 9. Ansvarsforsikring
Alle båter som ligger i havna skal være forsikret med ansvarsforsikring. Havneleder eller styremedlemmer kan be om å bli forevist kvittering.

§ 10. Ferdsel i havneområde
Det skal herske ro og orden i og omkring havna.
Innenfor båthavnsområdet skal farten senkes til laveste styringsfart.

§ 11. Orden og renhold m.v.
Havn, kai, båtnaust og veien rundt området skal holdes rent og i god orden. Etter sjøsetting skal opplagsplassen straks ryddes og rengjøres.
Styret organiserer hvert år rengjøring og spyling av naustene.
Alt avfall skal håndteres miljømessig riktig.
Varmt arbeid og arbeid som støver kraftig må ikke utføres i naust eller til sjenanse for andre.

§ 12. Havneleder
Det daglige tilsyn i båthavna ligger under havneleder i henhold til instruks.
Alle medlemmene med båtplass, naustplass, og andre som ferdes i havneområdet, plikter å rette seg etter de henstillinger og pålegg som gis av havneleder. Havneleder rapporterer direkte til styret. Uoverensstemmelser vedrørende de pålegg som blir gitt av havneleder kan ankes inn for styret, men uten at anken har oppsettende virkning.

§ 13. Brudd på vedtekter og havnereglement
Da havneleder har ansvaret for at havnereglementet overholdes, og for ro og orden på og i
havnen, har enhver båteier å rette seg etter hans anordning.
Medlemmer som bevisst ikke vil respektere vedtekter og havnereglement, kan fratas medlemskap i foreningen og vises bort. Slike vedtak fattes med alminnelig flertall i styret.

§ 14. Strøm
Det er ikke tillatt å bruke strøm i naust når båteier ikke er til stede.
Det kan benyttes strøm til lading og bruk av elektrisk handverktøy m.v. i forbindelse med ordinært vedlikehold. Lading uten at båteier er til stede er kun tillatt ute.

Siste endringer vedtatt på årsmøtet 22.02.2011