Vedtekter for Sauda Motorbåtforening

Sist vedtatt på årsmøtet 22. februar 2011.

§ 1. Navn, Formål.
Foreningens navn er Sauda Motorbåtforening med sete i Sauda. Initialene er SMBF.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes behov for gode havne- og vinteropplagsplasser og å fremme medlemmenes interesse for båt og maritime aktiviteter, ved opplysning og kurs.

§ 2. Medlemskap.
Medlemskap i foreningen er åpent for alle enkelpersoner over 16 år bosatt i Sauda kommune og selskaper, organisasjoner og foreninger som er registrert i Sauda. Forutsetningen for å være medlem, er at en er interessert i foreningens (SMBF) formål, og vil respektere foreningens vedtekter. For personer og ”andre” uten fast bopel i Sauda, kan det inngås en særavtale om leie av fortøyningsplass og naustplass, for 1 år om gangen ved kapasitet.

Ordinært medlemskap innbefatter kontingent, fast dugnad, eller betaling for uteblitt dugnad, så lenge en har båt i naust eller i havnen eller benytter noen av SMBF sine fasiliteter.

Passivt medlemskap omfatter medlemmer som ikke har båt i naust eller i havnen eller benytter noen av SMBF sine fasiliteter. Passivt medlem opparbeider ikke ansiennitetsrett til fortøyningsplass i havna eller til naustplass.

Vedtekter, havnereglement og instrukser leveres ut ved tegning av nytt medlemskap. Medlemmene plikter å rette seg etter SMBF's vedtekter, reglement og vedtak fattet med hjemmel i vedtektene. Medlemmer plikter å motta tillitsverv, men har dog rett til å nekte gjenvalg i like lang tid som de har fungert.

§ 3. Ledelse
Foreningen ledes av et styre som består av 6-8 medlemmer. Styrets leder og medlemmene velges ved skriftlig votering av årsmøtet. Ved stemmelikhet anvendes loddtrekning.

Styret er organisert med leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Styret velger blant sine medlemmer leder for havna og leder for havnestova.

Leder og nestleder velges for 2 år, slik at de vekselvis står på valg annet hvert år. De øvrige velges også for en 2 års periode etter samme prinsipp.

Årsmøtet velger også en varamann til styret med 2 års funksjonstid.

§ 4. Styret.
Det forvalter foreningens anlegg og midler på en økonomisk forsvarlig måte og disponerer over foreningens økonomi i henhold til vedtatt budsjett og eventuelle vedtak som årsmøtet fatter.

Styremøter avholdes så ofte som formannen finner det påkrevd og ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

Årsmøte kan etter forslag fra styret eller minst 5 medlemmer med 2/3 stemmeflertall velge til foreningens æresmedlem den eller de som i særlig grad har gjort seg fortjent av foreningen. Forslag til årsmøte må være innlevert styret minimum en uke før årsmøtet.

§ 5 Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes hvert år i siste halvdel av februar. Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. februar. Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.
Årsmøte innkalles ved skriftlig henvendelse til alle medlemmene med kjent adresse eller gjennom annonser i lokale aviser. Innkallingen og alle saker som skal behandles, skal være tilgjenglig for alle medlemmer på foreningens kontor eller et annet egnet sted minst 7 dager før avholdelse av årsmøte.

På ordinært årsmøte behandles følgende:

•  Styrets beretning og revidert regnskap
•  Styrets forslag til budsjett for neste år
•  Endring i vedtekter
•  Endring i havnereglement
•  Valg av leder
•  Valg av medlemmer til styret
•  Valg av valgkomiteer med 3 medlemmer og leder for komiteen.
•  Valg av 2 revisorer
•  Godkjennelse av honorar og annen godtgjørelse til styret, komiteer, vaktmenn, stuere mv.
•  Antall minimums dugnadstimer hvert medlem og timesats for manglende dugnad.
•  Innkomne forslag

 

Årsmøtets beslutninger vedtas, hvor intet annet er bestemt, ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det skriftlig.

§ 6 A Suspensjon

Medlem som skriftlig eller muntlig

•  opptrer i strid med SMBFs vedtekter og/eller instrukser fattet med hjemmel i vedtektene,
•  opptrer i strid med, eller unnlater å følge lovlig fattede vedtak,
•  opptrer på en måte som er egnet til å skade, svekke tilliten eller anseelsen til SMBF, eller
•  opptrer på en måte som er egnet til å skade eller motarbeide andre medlemmer og deres virke i foreningen

kan:

•  ilegges skriftlig irettesettelse,
•  suspenderes fra tillitsverv,
•  suspenderes som medlem og dermed miste alle sine rettigheter og plikter i organisasjonen.

 

Suspensjon etter pkt. 2 og 3 skal være tidsavgrenset og kan maksimalt ha en varighet på to år regnet fra vedtakstidspunktet.

§ 6 B

Medlem som suspenderes fra tillitsverv, må eventuelt velges på nytt for å kunne tre inn i vervet igjen.

§ 6 C

Vedtak etter denne bestemmelse fattes av det til enhver tid valgte styre. Styrets vedtak kan av medlemmet innen 2 måneder fra vedtaksdato, ankes inn for årsmøtet. Anken gis unntaksvis oppsettende virkning. Årsmøtet skal kun ta stilling til om styrevedtaket skal stadfestes. Omgjøring av styrevedtaket krever 2/3 flertall.

§ 7 Eksklusjon

Medlem som på nytt må irettesettes/suspenderes etter § 6 kan ekskluderes fra SMBF.

Eksklusjonen foretas av styret, og medfører at medlemmet for alltid mister sitt medlemskap i SMBF.

I særlig grove tilfelle kan styret gå til eksklusjon av medlemmet uten å gå veien om suspensjon.

Et vedtak om eksklusjon kan av medlemmet ankes inn for årsmøtet til endelig avgjørelse.

Ved anken legges retningslinjene i § 6 C til grunn.

Medlem som har fått vedtak om suspensjon eller eksklusjon, kan kreve ekstraordinært årsmøte i samsvar med reglene i disse vedtekters § 5, siste ledd.

§ 8

Før vedtak om suspensjon, eventuelt eksklusjon treffes etter §§ 6 og 7, skal medlemmet gis anledning til å fremføre/redegjøre for sitt syn på saken før forslag om suspensjon / eksklusjon behandles i styret.

§ 9. Medlemskontingent.
Medlemskontingent, naustleie og båtfesteavgift, fastsettes av årsmøte. Prisene ble av årsmøtet 26. februar 2015 vedtatt som følgende:


Prisliste Sauda Motorbåtforening pr. 2019

Kroner

Medlemsavgift pr. år

600

Ikke utførte dugnadstimer – pr time

200

Naustleige

 

•  Opp til 500 cm

1.000

•  Mellom 501 og 800 cm

1.200

•  Mellom 801 og 1000 cm

1.500

•  Mellom 1001 og 1200 cm

2.000

•  Over 1200 cm

3.000

Utendørs opplag u/strøm opp til 700 cm

500

Utendørs opplag u/strøm over 700 cm

650

Kjøp utrigger . Markedspris. Forespørsel til havnesjef

 

•  Båtfeste utrigger 200 – 300 cm

800

•  Båtfeste utrigger 301 - 400 cm

1050

•  Båtfeste utrigger 401 – 500 cm

1350

Båtfeste uten utrigger i bøye fra land. Medlem, pr sesong

800

Båtfeste uten utrigger i bøye fra land. ”Ikke medlemmer” pr. mnd.

400

Båtfeste langs flytebrygge , inngangssum

14500

•  Båtlengde opp til 800 cm

800

•  Båtlengde 801 til 1200 cm

1050

•  Båtlengde 1201 til 1500 cm

1350

Utleige ledig utriggerplass pr.mnd.for medlemmer

400

Utleige ledig utriggerplass ikke medlem pr.mnd.

1000

Båtopptak/ Utsetting ”ikke medlemmer ”

1000

Båtopptak/ Utsetting medlemmer i sesong

500

Leige av foreningsbåt eks. drivstoff, pr dag

Pris ikke medlemmer, + 100%

450

Medlemmer som ikke har betalt innen betalingsfristen vil motta purring. Hvis kassereren ikke har mottatt oppgjør etter purring innen 1 måned , tapes alle medlemsrettigheter .”

§ 10. Endringer av vedtekter og havnereglement.
Endringer av disse vedtekter og havnereglement kan kun foretas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall.

Siste revisjon og godkjenning på årsmøtet 27. februar 2014.