Vedtekter

Sist vedtatt på årsmøtet 3.juni 2014

§1. Navn, Formål.

Foreningens navn er Sauda Motorbåtforening med sete i Sauda. Initialene er SMBF.

Foreningens formål er:

 • å ivareta medlemmenes behov for gode havne- og vinteropplagsplasser.
 • å fremme medlemmenes interesse for båt og maritime aktiviteter, ved opplysning og kurs.
 • virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon.
 • virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett og sikkerhet.
 • samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.
  Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomisk aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 2. Medlemskap.

Medlemskap i foreningen er åpent for alle enkeltpersoner over 16 år bosatt i Sauda kommune og selskaper, organisasjoner og foreninger som er registrert i Sauda. Forutsetningen for å være medlem, er at en er interessert i foreningens (SMBF) formål, og vil respektere foreningens vedtekter. For personer og «andre» uten fast bopel i Sauda, kan det inngås en særavtale om leie av fortøyningsplass og naustplass, for 1 år om gangen ved kapasitet. Ordinært medlemskap innbefatter kontingent, fast dugnad, eller betaling for uteblitt dugnad, så lenge en har båt i naust eller i havnen eller benytter noen av SMBF sine fasiliteter. Passivt medlemskap omfatter medfemmer som ikke har båt i naust eller i havnen eller benytter noen av SMBF sine fasiliteter. Passivt medlem opparbeider ikke ansiennitetsrett til fortøyningsplass i havna eller til naustplass. Vedtekter, havnereglement og instrukser leveres ut ved tegning av nytt medlemskap. Medlemmene plikter å rette seg etter SMBF’s vedtekter, reglement og vedtak fattet med hjemmel i vedtektene. Medlemmer plikter å motta tillitsverv, men har dog rett til å nekte gjenvalg i like lang tid som de har fungert.

§ 3. Ledelse

Foreningen ledes av et styre som består av 6-8 medlemmer. Styrets leder og medlemmene velges ved skriftlig votering av årsmøtet. Ved stemmelikhet anvendes loddtrekning. Styret er organisert med leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Styret velger blant sine medlemmer leder for havna og leder for havnestova. Leder og nestleder velges for 2 år, slik at de vekselvis står på valg annet hvert år. De øvrige velges også for en 2 års periode etter samme prinsipp. Årsmøtet velger også en varamann til styret med 2 års funksjonstid.

Styret.

Det forvalter foreningens anlegg og midler på en økonomisk forsvar1ig måte og disponerer over foreningens økonomi i henhold til vedtatt budsjett og eventuelle vedtak som årsmøtet fatter.

Styremøter avholdes så ofte som formannen finner det påkrevd og ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

Årsmøte kan etter forslag fra styret eller minst 5 medlemmer med 2/3 stemmeflertall velge til foreningens æresmedlem den eller de som i særlig grad har gjort seg fortjent av foreningen. Forslag til årsmøte må være innlevert styret minimum en uke før årsmøtet.

Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i siste halvdel av februar. Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. februar. Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøte innkalles ved skriftlig henvendelse til alle medlemmene med kjent adresse eller gjennom annonser i lokale aviser. Innkallingen og alle saker som skal behandles, skal være tilgjengelig for alle medlemmer på foreningens kontor eller et annet egnet sted minst 7 dager før avholdelse av årsmøte.

På ordinært årsmøte behandles følgende:

 1. Styrets beretning og revidert regnskap
 2. Styrets forslag til budsjett for neste år
 3. Endring i vedtekter
 4. Endring i havnereglement
 5. Valg av leder
 6. Valg av medlemmer ti.I styret
 7. Valg av valgkomiteer med 3 medlemmer og leder for komiteen.
 8. Valg av 2 revisorer
 9. Godkjennelse av honorar og annen godtgjørelse til styret, komiteer, vaktmenn, stuere mv.
 10. Antall minimums dugnadstimer hvert medlem og timesats for manglende dugnad.
 11. Innkomne forslag

Årsmøtets beslutninger vedtas, hvor intet annet er bestemt, ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det skriftlig.

§ 4. Ekskursjon og suspensjon

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standart eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes av årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves. Behandling av saker etter§ 4 skjer i samsvar med instruks vedtatt av årsmøtet.

§ 5. Medlemskontingent

Medlemskontingent, naustleie og båtfesteavgift fastsettes av årsmøtet. Oversikt over priser henger på tavla i kranbu og er lagt ut på SMBF sine nettsider.

§ 6. Endringer av vedtekter og havnereglement.

Endringer av disse vedtekter og havnereglement kan kun foretas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall.

§ 7. Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkalling. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbesluting krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser i § 3 om styre, med ansvar for foreningens anliggende frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

Medlemmer som ikke har betalt innen betalingsfristen vil motta purring. Hvis kassereren ikke har mottatt oppgjør etter purring innen 1 måned , tapes alle medlemsrettigheter .”

§ 10. Endringer av vedtekter og havnereglement

Endringer av disse vedtekter og havnereglement kan kun foretas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall.

Siste revisjon og godkjenning på årsmøtet 27. februar 2014.

Havnereglement

Sist vedtatt på årsmøtet 26. februar 2011
Endret årsmøtet 2020 ( §3 utriggere)

§ 1. Ferdsel og opphold

All ferdsel og opphold i og bruk av Sauda Motorbåtforenings (SMBF) småbåthavn skal skje i
henhold til det til en hver tid gjeldene havnereglement for Sauda Havnevesen.

§ 2. Ansiennitet, fortøyningsplass, utrigger og plass i naust

Ledig fortøyningsplass tildeles medlemmer etter ansiennitet regnet fra dato for innmeldelse. Ledig naustplass/utrigger tildeles medlemmer etter ansiennitet regnet fra dato det er tildelt fortøyningsplass i havna.

Medlemmer innmeldt i SMBF før 17.2. 1995 – og som pr årsskiftet 2010/2011 benytter retten til naustplass uten at de har fortøyningsplass i båthavna – får fremdeles beholde den særskilte retten til naustplass.

Medlemmet kan kun benytte ansienniteten sin for en båt. Dersom det er flere eiere av en båt,
avgjør eierne selv hvilken av eierne sin ansiennitet som skal benyttes. De andre eierne opparbeider seg ikke ansiennitet i havnen.

Ved søknad om plass og ved kjøp av ny båt, utfylles og innsendes standard skjema til styret så snart som mulig.

Ved salg av båt skal skriftlig melding sendes styret snarest mulig.

Medlemmer som har utrigger må søke om eventuell endring av bredde på plassen. Forandring av bredde kan kun gjennomføres etter godkjenning av styret og i samråd med havnesjefen.”

§ 3. Utriggere

Det skal innbetales et depositum fastsatt av styret. Størrelsen på depositumet fastsettes med
utgangspunkt i dagens nypris tillagt transportkostnader/utlegging m.v. Depositumet som innbetales for ”båtplass med utriggere”, nedskrives med 5 % hvert år inntil beløpet er nedskrevet til 50 % av innbetalt beløp.
Dersom et medlem ønsker å stille plassen til disposisjon for SMBF igjen, tilbakebetales den
innestående restverdi.
Medlemmet er ansvarlig for ettersyn og ordinært lett vedlikehold av uteriggere. Eventuelle
skader og behov for større vedlikehold, skal straks meldes til havnesjefen.
Når et medlem skifter til lengre utriggere, skal medlemmet betale mellomlegget i innkjøpsprisene for disse. Avskrivingen av gammel utrigger overføres til ny.
For båter som ligger i utriggere, beregnes havneavgiften etter bredden mellom utriggerne. Dersom en båteier ønsker å skifte til en større bredde, må det søkes om dette – fortrinnsvis før utriggerne blir lagt ut om våren.

§ 4. Fortøyningsplass og naustplass

Et medlem kan ikke overlate sin fortøynings- eller naustplass til andre. Båtplass / medlemskap kan overdras til ektemake / samboer.
Et medlem som ikke har båt i en periode, skal hvert år skriftlig orientere styret om dette. Medlemmet beholder fortøyningsplassen i inntil 2 år. Styret kan utvide perioden dersom spesielle momenter tilsier dette. Styret disponerer plassen i perioden medlemmet selv ikke benytter den.
Båter som ikke er i aktiv bruk kan stå i naustet eller på oppstillingsplass i inntil 2 år. Medlemmet skal hvert år skriftlig orientere styret om dette. Styret kan utvide perioden dersom spesielle momenter tilsier dette.

§ 5. Opptak og sjøsetting av båter, fortøyning m.v.

Alle båteigere har plikt til å holde fortøyninger og fendere etter til enhver tid gjeldene fortøyningsinstruks. Om høsten skal blåser, tauverk på utriggere m.v. fjernes. Dersom dette ikke er utført, fjernes dette for medlemmets regning.
Tidsrom for opptak og sjøsetting fastsettes av styret. Eventuelt andre tider avtales med havneleder/vaktmann.

§ 6. Organisering av båtplassene

Styret skal sørge for at havnen er organisert slik at den fungerer sikkert og hensiktmessig for medlemmene. Styret kan ut fra endringer i båtenes størrelse, plassering av utriggere eller andre forhold omfordele båtplassene. Større endringer skal fortrinnsvis utføres om våren i forbindelse med utlegg av utriggere.

§ 7. Plassering av båter i naust og på oppstillingsplasser

Stuerene bestemmer plassering av båter og utstyr på vegne av styret.
Enhver hensetting av båter eller utstyr skal skje etter anvisning av stuerene. Brudd på dette kan føre til fjerning og anmeldelse.
Medlemmenes båttraller og utstyr kan lagres i naust om sommeren. Styret angir hvor.
Alt utstyr og alle båter skal være identifiserbare.

§ 8. Stuere og hjelpemenn

Styret skal inngå avtale med minst 4 medlemmer som er villige til å være stuere. I tillegg skal styret inngå avtale med minst 6 medlemmer som er villige til å være hjelpemenn. Ved valg av hjelpemenn, skal styret og ta hensyn til at på høsten og våren er det aktivitet i havnen også om helgene.
Stuerene er ansvarlig for kjøring av krane og truck ved opptak og sjøsetting samt stuing av båter i naust og på oppstillingsplasser. Hjelpemenn skal bistå medlemmene når de har behov for personell til kjøring av krane eller truck når stuere ikke er tilstede.
Liste over stuere og hjelpemenn skal henges opp på oppslagtavlen.

§ 9. Ansvarsforsikring

Alle båter som ligger i havna skal være forsikret med ansvarsforsikring. Havneleder eller styremedlemmer kan be om å bli forevist kvittering.

§ 10. Ferdsel i havneområde

Det skal herske ro og orden i og omkring havna.
Innenfor båthavnsområdet skal farten senkes til laveste styringsfart.

§ 11. Orden og renhold m.v.

Havn, kai, båtnaust og veien rundt området skal holdes rent og i god orden. Etter sjøsetting skal opplagsplassen straks ryddes og rengjøres.
Styret organiserer hvert år rengjøring og spyling av naustene.
Alt avfall skal håndteres miljømessig riktig.
Varmt arbeid og arbeid som støver kraftig må ikke utføres i naust eller til sjenanse for andre.

§ 12. Havneleder

Det daglige tilsyn i båthavna ligger under havneleder i henhold til instruks.
Alle medlemmene med båtplass, naustplass, og andre som ferdes i havneområdet, plikter å rette seg etter de henstillinger og pålegg som gis av havneleder. Havneleder rapporterer direkte til styret. Uoverensstemmelser vedrørende de pålegg som blir gitt av havneleder kan ankes inn for styret, men uten at anken har oppsettende virkning.

§ 13. Brudd på vedtekter og havnereglement

Da havneleder har ansvaret for at havnereglementet overholdes, og for ro og orden på og i
havnen, har enhver båteier å rette seg etter hans anordning.
Medlemmer som bevisst ikke vil respektere vedtekter og havnereglement, kan fratas medlemskap i foreningen og vises bort. Slike vedtak fattes med alminnelig flertall i styret.

§ 14. Strøm

Det er ikke tillatt å bruke strøm i naust når båteier ikke er til stede.
Det kan benyttes strøm til lading og bruk av elektrisk handverktøy m.v. i forbindelse med ordinært vedlikehold. Lading uten at båteier er til stede er kun tillatt ute.

Siste endringer vedtatt på årsmøtet 22.02.2011